ניהול אירועי בטיחות בשיטת "צמצום אירועים" במפעל

רקע

 

מערכי ייצור נמדדים, בראש ובראשונה, על יעילות הייצור ואספקה באיכות ובזמן. שם נמצא, בדרך כלל, המיקוד של ההנהלה. בחברת פארמה גלובאלית החליטה ההנהלה לצאת במדיניות חדשה: "אפס אירועים הגורמים לנזק לפרט, לציוד ולסביבה". מדיניות ניהול בטיחות זאת מיושמת בהצלחה מזה כשנתיים בשלושה מפעלים שונים של החברה. נייר זה יציג את המתודולוגיה הייחודית שיושמה בחברה, ותוצאותיה.

 

גישה

 

ניהול "צמצום אירועים במפעל" מתמקד בעולם התוכן של התהליכים הפנימיים בארגון בכלל, ובנושא הבטיחות בפרט. שיטת ניהול זו לא מסתפקת במדידה איכותית וכמותית של תחום הייצור בלבד, נושא אשר נמצא בראש מעיניהם של מפעלי ייצור, אלא גם במדידה ובקרה שוטפת של תחום הבטיחות המפעלי.

הנחת היסוד היא שבטיחות וייצור קשורים האחד בשני באופן ישיר, שכן אירוע בטיחות מפעלי (עם נזק לגוף/ ציוד/ סביבה) עלול לגרום לעצירת הייצור, הוצאות בגין תיקון קווי ייצור, היעדרויות עובדים ופגיעה משמעותית ברווחיות המפעל ובתדמיתו בציבור.

 

מתודולוגיה

 

מטה ה- EHS (Environment Safety and Health), האמון על בטיחות וגהות בחברה, החליט ליישם את אסטרטגיית "צמצום אירועים", בעזרת ליווי מקצועי של יועצים לניהול, ובאמצעות מערכת מדדים ויעדים בתפיסת ה-(BSC (Balanced Score Card.

בהתאם לתפיסה זו מתבצעת מדידה ובקרה שוטפת של מדדי בטיחות, המחולקים למדדים מניעתיים (כגון - תרגילי חירום, פעולות מתקנות, הדרכות, סיורים ועוד).

ולמדדים תוצאתיים (כגון - יישום פעולות מתקנות, התרחשות אירועי בטיחות, סוג האירוע ודרגת חומרתו). לכל מדד ניתן משקל יחסי, וכך ניתן לחשב לכל מתקן במפעל ציון תוצאתי, ציון מניעתי וציון משוקלל. ציונים אלה מורכבים משילוב כלל המדדים.

על מנת לייצר מדד השוואתי ולאפשר ביצוע Benchmarking ליחידות דומות במפעל ומחוצה לו במפעלים דומים בעולם, הוחלט להשתמש במדדי OSHA אשר "מנרמלים" את התוצאות למספר העובדים במיתקן.

הציון הינו כלי בקרה יעיל, אשר נותן תמונת מצב עדכנית למנהלים על הנעשה במפעל ברמת המתקן, עוקב אחר מגמות ומדגיש מתקנים "בעיתיים" אל מול מתקנים "מצטיינים". המתקנים מקובצים בדו"חות החודשיים לקבוצות הומוגניות (Clustering).

במסגרת השיטה מטופלים ב-3 המפעלים גם דיווחי "כמעט אירוע" ("כמעט וקרה/כמעט ונפגע"). במפעל אחד  הוחלט לבחון מתן "ציון בונוס" על דיווח "כמעט אירוע". בהרצאה נציג גם את השפעת הבקרה ומתן הבונוסים על ממצאי "כמעט אירועים".

מדי חודש מוצגים בישיבת הנהלה ביצועי כל אחת ממחלקות הייצור, בתחום אירועי הבטיחות שהתרחשו באותו חודש.

 

תוצאות

 

באמצעות המתודולוגיה משולבת הטכנולוגיה הייעודית שפותחה, יושמה והוטמעה ב- 3 מפעלים של החברה, הצליח צוות הפרויקט לגרום לשינוי תפיסתי והתנהגותי במפעלים.

הכלי הניהולי שיושם במפעלים, אשר נילקח מעולם התוכן של ניהול מדדים ויעדים בארגון ויושם בעולם התוכן של ניהול הבטיחות בארגון, הצליח להטמיע בארגון את תפיסת "אפס אירועים במפעל" עם ROI מובהק.

רמת המודעות לבטיחות במפעלים עלתה, כמות אירועי הבטיחות ירדה, מספר ימי היעדרות/ מחלה ירד, מספר עצירות הייצור ירד וההוצאות בגין תיקון קווים/ ציוד פחתו.