intel- תכנון עמדות עבודה במפעלים השונים והדרכות ארגונומיה


עם כניסת אינטל לישראל אוה היתה מעורבת בפיתוח תוכנית ארגונומיה באינטל ישראל, התוכנית התבססה על סטנדרטים ותקנים אמריקאים של NIOSH , בנוסף תוכננו עמדות העבודה בחדרים הנקיים, בהתאם לעקרונות והנחיות ארגונומיות.

לאחר תכנון עמדות העבודה, העובדים עברו הדרכות ארגונומיה -

בתנוחות עבודה נכונות

ארגון סביבת העבודה 

מניעת בעיות והפחתת עומסים במערכת שריר שלד

​כמו כן כחלק מתוכנית הארגונומיה פותחו -

תיקי הדרכה

כלים למיפוי ארגונומי

הטמעת תוכנית ארגונומיה לעובדים בקויי היצור

יצירת "ארגז כלים" ארגונומי