IBM הדרכות לעובדים בנושא ארגונומיה במשרד במעבדה ובמחסנים


כדי להשיג תוצאות מרביות בוצע סקר ארגונומי בסביבות העבודה השונות.

נבחנו עמדות העבודה השונות וסביבת העבודה בפרט כולל רעש טמפרטורה ותאורה.
ההדרכות "נתפרו " במיוחד עבור החברה.
כלומר הדרכות בתחום הארגונומיה הותאמו לסביבת העבודה הקיימת ובדקו 
כיצד ניתן לשפרה במסגרת המגבלות הקיימות. כמו כן, כללו ההדרכות הבטים לאורח חיים בריא.
כולל פעילות גופנית, מניעת פגיגות במערכת שריר שלד. 

שיפור עמדות העבודה במגוון אביזרים כגון - פד מקלדת, פד עכבר, הדום רגלים וכדומה.